RAY FENG CNC Makina Modelleri


RAY FENG CNC MACHINE MODELS
For Used RAY FENG
RAY FENG
RC-20 CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø21mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-20P CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø21mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-25 CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø26mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-32 CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø33mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-42 CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø42mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-20Y CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø21mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-25Y CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø26mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-32Y CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø33mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-42Y CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø42mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-42T CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø225mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-42MT CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø270mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-42i CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø100mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-25HQ CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø26mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-25EQ CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø26mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RY-25 CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø25mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RY-32 CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø32mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RY-42 CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø42mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RC-25EQ + Gantry Loader CNC Yatay Torna Tezgahı – Maksimum Tornalama Çapı Ø26mm.CNC Horizontal Lathe
RAY FENG
RSL-16 CNC Kayar Otomat Tezgahı – İşleme Çapı Ø16mm. CNC Swiss Type Lathe
RAY FENG
RSL-16A CNC Kayar Otomat Tezgahı – İşleme Çapı Ø16mm. CNC Swiss Type Lathe
RAY FENG
RSB-20 CNC Kayar Otomat Tezgahı – İşleme Çapı Ø20mm. CNC Swiss Type Lathe
RAY FENG
RSB-20Y CNC Kayar Otomat Tezgahı – İşleme Çapı Ø20mm. CNC Swiss Type Lathe
RAY FENG
RSB-25 CNC Kayar Otomat Tezgahı – İşleme Çapı Ø25mm. CNC Swiss Type Lathe
RAY FENG
RSB-32 CNC Kayar Otomat Tezgahı – İşleme Çapı Ø32mm. CNC Swiss Type Lathe
RAY FENG
RS-32 CNC Kayar Otomat Tezgahı – İşleme Çapı Ø32mm. CNC Swiss Type Lathe
RAY FENG
RS-42 CNC Kayar Otomat Tezgahı – İşleme Çapı Ø42mm. CNC Swiss Type Lathe